Inici del Contingut

Accés i admissió

El Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) és l'òrgan de coordinació del sistema universitari de Catalunya i de consulta i assessorament del Govern de la Generalitat de Catalunya en matèria d'universitats. Integra representants de totes les universitats públiques i privades de Catalunya. 


La coordinació dels processos d'accés i admissió a la universitat és una prioritat estratègica del CIC, mitjançant el qual es pretén garantir que l'accés a la universitat dels estudiants que provenen de batxillerat i dels més grans de 25 anys respecti els principis de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat, i així mateix, garantir la igualtat d'oportunitats en l'assignació dels estudiants als estudis universitaris que ofereixen les universitats.

També cal destacar les actuacions del Consell relatives a l'orientació per a l'accés a la universitat dels futurs estudiants universitaris, en concret:

  • Informació i orientació perquè la nova organització dels estudis universitaris es faci amb totes les consideracions prèvies necessàries.

  • Transició des dels cicles formatius de grau superior a la universitat.

  • Presència i acollida dels estudiants estrangers.


Relació de les vies d'accés, segons la Guia d'Estudis Universitaris de Catalunya, en el procés d'ingrés i d'admissió al primer curs de qualsevol estudi de grau.

Criteris per l'acceptació de trasllats a la FIF

 Documents que cal presentar per sol·licitar trasllat d’expedient acadèmic directament al centre:

-   Sol·licitud dirigida al degà o degana del centre

-   Sol·licitud de reconeixement de crèdits

-   Certificat acadèmic personal o fotocòpia segellada a aquest efecte de l’expedient acadèmic amb la diligència corresponent.

-   Pla d’estudis segellat pel centre d'origen

-   Programes d’assignatures de la titulació de procedència.
Per formalitzar el trasllat, la persona interessada ha d’abonar, prèviament, les taxes d'"Estudis d'expedient acadèmic per a la convalidació, adaptació, transferència i reconeixement de plans d'estudi " de 54,54 euros a través del següent enllaç:

Formes de presentació de la documentació i la sol·licitud:

 

-Presencialment, a la Secretaria del Campus de Ciències de la Salut, de dilluns a divendres, de 9,30 a 14 hores, i els dimarts de 15.30 a 17.30 h.

-A través d' una oficina de correus, sempre que el tràmit es realitzi dins el termini establert.

 CONVALIDACIONS ENTRE ELS DOS GRAUS