Objectius i competències

Objectius i competències del Grau en Fisioteràpia

Els objectius del Grau en Fisioteràpia són formar professionals fisioterapeutes generalistes amb preparació científica i capacitació suficient perquè puguin descriure, identificar, tractar i comparar problemes de salut als quals es pot donar resposta des de la fisioteràpia.

Amb aquesta finalitat, hauran de ser capaços de fer servir el conjunt de mètodes, procediments, models, tècniques i actuacions que, mitjançant l'aplicació de mitjans físics, serveixen per a la curació, la recuperació i l'adaptació de persones afectades de deterioraments, limitacions funcionals, invalideses o canvis en la funció física i en l'estat de salut, produïts com a resultat d'una lesió, una malaltia o una altra causa. I també hauran de ser capaços d'emprar aquests mitjans en la promoció i el manteniment de la salut, i en la prevenció de les malalties i de les seves conseqüències. Tot això considerant l'individu en la seva triple dimensió: biològica, psicològica i social.

Competències professionals:

 • Conèixer i comprendre la morfologia, la fisiologia, la patologia i la conducta de les persones, tant sanes com malaltes, en el medi natural i social.
 • Conèixer i comprendre les ciències, els models, les tècniques i els instruments sobre els quals es fonamenta, s'articula i es desenvolupa la fisioteràpia.
 • Conèixer i comprendre els mètodes, els procediments i les actuacions fisioterapèutiques, encaminats tant a la terapèutica pròpiament dita que s'ha d'aplicar a la clínica per a la reeducació o recuperació funcional, com a la realització d'activitats dirigides a la promoció i el manteniment de la salut.
 • Adquirir l'experiència clínica adequada que proporcioni habilitats intel·lectuals i destreses tècniques i manuals que faciliti la incorporació de valors ètics i professionals i que desenvolupi la capacitat d'integració dels coneixements adquirits; de manera que, en finalitzar els estudis, els estudiants sàpiguen aplicar-los tant en casos clínics concrets en el medi hospitalari i extrahospitalari, com en actuacions en l'atenció primària i comunitària.
 • Valorar l'estat funcional del pacient, considerant-ne els aspectes físics, psicològics i socials.
 • Fer una valoració diagnòstica de cures de fisioteràpia segons les normes i amb els instruments de validació reconeguts internacionalment.
 • Dissenyar el pla d'intervenció de fisioteràpia tenint en compte criteris d'adequació, validesa i eficiència.
 • Executar, dirigir i coordinar el pla d'intervenció de fisioteràpia, emprant les eines terapèutiques pròpies i considerant la individualitat de l'usuari.
 • Avaluar l'evolució dels resultats obtinguts amb el tractament en relació amb els objectius marcats.
 • Elaborar l'informe d'alta de les cures de fisioteràpia una vegada s'hagin assolit els objectius proposats.
 • Proporcionar una atenció de fisioteràpia eficaç, atorgant una assistència integral als pacients.
 • Intervenir en els àmbits de promoció, prevenció, protecció i recuperació de la salut.
 • Saber treballar en equips professionals com a unitat bàsica en què s'estructuren de forma unidisciplinària o multidisciplinària i interdisciplinària els professionals i la resta de personal de les organitzacions assistencials.
 • Incorporar els principis ètics i legals de la professió a la pràctica professional, així com integrar els aspectes socials i comunitaris en la presa de decisions.
 • Participar en l'elaboració de protocols assistencials de fisioteràpia basada en l'evidència científica, fomentant activitats professionals que dinamitzin la recerca en fisioteràpia.
 • Portar a terme les intervencions fisioterapèutiques basant-se en l'atenció integral de la salut, la qual cosa comporta la cooperació multiprofessional, la integració dels processos i la continuïtat assistencial.
 • Comprendre la importància d'actualitzar els coneixements, habilitats, destreses i actituds que integren les competències professionals del fisioterapeuta.
 • Adquirir habilitats de gestió clínica que incloguin l'ús eficient dels recursos sanitaris i desenvolupar activitats de planificació, gestió i control en les unitats assistencials en què es presti atenció en fisioteràpia i la seva relació amb altres serveis sanitaris.
 • Comunicar-se d'una manera efectiva i clara, tant de forma oral com escrita, amb els usuaris del sistema sanitari, així com amb altres professionals.

 

Sortides professionals

 • Professor/a d’educació física (cursant el Màster Universitari en Formació del Professorat)
 • Animador/a i monitor/a esportiu/iva professional
 • Entrenador/a professional (d’un esport específic)
 • Director/a esportiu/iva
 • En les especialitats mèdiques diversificades en els diferents àmbits d'actuació:
  • Atenció primària i serveis de fisioteràpia ambulatòria.
  • Fisioteràpia domiciliària.
  • Fisioteràpia hospitalària (hospital d'aguts, sociosanitari i hospital de dia).
 • En l'àrea de la geriatria, en institucions geriàtriques:
  • Centres residencials.
  • Centres de dia.
 • En l'àrea dels discapacitats físics i/o psíquics:
  • Centres residencials.
  • Centres de dia.
  • Centres educacionals i centres ocupacionals.
  • Tallers ocupacionals.
 • En l'àrea de la dependència:
  • Avaluació del grau de dependència.
  • A banda de l'actuació assistencial, hi ha una tasca important en assessorament, utilització i ensenyament a cuidadors dels ajuts tècnics adients i de les adaptacions de l'entorn necessàries, formació a cuidadors per a una cura integral de la persona dependent, i promoció de l'autonomia personal i prevenció de la dependència.
 • En l'àrea esportiva:
  • Clubs esportius de competició.
  • Instal·lacions esportives.
 • En l'àrea laboral:
  • Promoció i educació per a la salut laboral.
  • Prevenció de riscos laborals, en els serveis destinats a tal especialitat, desenvolupant tasques d'avaluació de riscos i de formació als treballadors.
 • En l'àrea de la prevenció:
  • Promoció i educació per a la salut.
 • En l'àrea de la formació/docència i la recerca
 • En l'àrea de la gestió