Treball de Fi de Grau

El Treball Final de Grau (TFG) del Grau en Fisioteràpia, és una de les matèries obligatòries incloses dins dels plans d'estudis de les titulacions de grau, d'acord amb l'article 12 del Reial Decret 861/2010, del 2 de juliol, pel qual es modifica el Reial Decret 1393/2007, del 29 d'octubre.

En aquest context, i amb la finalitat d'unificar els criteris i els procediments que garanteixin una actuació homogènia en la planificació i l'avaluació dels TFG de les titulacions que s'imparteixen en la Facultat d'Infermeria de la UdL, és convenient establir directrius específiques a la definició, realització, defensa, qualificació i tramitació administrativa d'aquests treballs, d'acord amb la normativa general de la UdL.